all year round là gì

Bản dịch của "all year round" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: all year round là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "all year round" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "all year round" vô một câu

Many competitive paddlers train all year round using paddling machines or pools đồ sộ train in during the winter.

Xem thêm: on set là gì

Spawning can take place almost all year round.

This allows crops đồ sộ be grown all year round.

Xem thêm: some đọc tiếng anh là gì

The sculpture trail was open đồ sộ the public all year round at no charge.

A small population is resident all year round with a large number of people resident for the summer months only.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "all year round" vô giờ đồng hồ Việt