alligator đọc tiếng anh là gì

alligator

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: alligator đọc tiếng anh là gì

UK/ˈæl.ɪ.geɪ.tər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈæl.ə.geɪ.t̬ɚ/

 • /æ/ as in hat
 • /l/ as in look
 • /ɪ/ as in ship
 • /g/ as in give
 • // as in day
 • /t/ as in town
 • /ə/ as in above
 • /æ/ as in hat
 • /l/ as in look
 • /ə/ as in above
 • /g/ as in give
 • // as in day
 • // as in cutting
 • /ɚ/ as in mother