ameliorate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to ameliorate
Phân kể từ hiện nay tại ameliorating
Phân kể từ quá khứ ameliorated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại ameliorate ameliorate hoặc amelioratest¹ ameliorates hoặc ameliorateth¹ ameliorate ameliorate ameliorate
Quá khứ ameliorated ameliorated hoặc amelioratedst¹ ameliorated ameliorated ameliorated ameliorated
Tương lai will/shall² ameliorate will/shall ameliorate hoặc wilt/shalt¹ ameliorate will/shall ameliorate will/shall ameliorate will/shall ameliorate will/shall ameliorate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại ameliorate ameliorate hoặc amelioratest¹ ameliorate ameliorate ameliorate ameliorate
Quá khứ ameliorated ameliorated ameliorated ameliorated ameliorated ameliorated
Tương lai were to ameliorate hoặc should ameliorate were to ameliorate hoặc should ameliorate were to ameliorate hoặc should ameliorate were to ameliorate hoặc should ameliorate were to ameliorate hoặc should ameliorate were to ameliorate hoặc should ameliorate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại ameliorate let’s ameliorate ameliorate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.