ant đọc tiếng anh là gì

ant

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: ant đọc tiếng anh là gì

UK/ænt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ænt/

 • /æ/ as in hat
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town
 • /æ/ as in hat
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town

-ant

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/-ənt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/-ənt/

 • /ə/ as in above
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town
 • /ə/ as in above
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town