bà trong tiếng anh đọc là gì

Bản dịch

expand_more Dear Sir / Madam,

Tôi cực kỳ phấn khởi lòng được tiến bộ cử... vì thế tôi trọn vẹn tin cậy tưởng rằng cậu ấy / cô ấy tiếp tục là một trong member tâm đầu ý hợp mang đến công tác của ông/.

Bạn đang xem: bà trong tiếng anh đọc là gì

expand_more He / She will be a credit đồ sộ your program.

Tôi tin cậy tưởng vô cùng nhập năng lực... tài của cậu ấy / cô ấy và xin xỏ được tiến bộ cử cậu ấy / cô ấy mang đến công tác giảng dạy bên trên ngôi trường của ông / , điểm cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể cách tân và phát triển và phần mềm tài năng sáng sủa giá chỉ của tôi.

I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Tôi cực kỳ phấn khởi lòng được tiến bộ cử... vì thế tôi trọn vẹn tin cậy tưởng rằng cậu ấy / cô ấy tiếp tục là một trong member tâm đầu ý hợp mang đến công tác của ông/.

expand_more He / She will be a credit đồ sộ your program.

Tôi tin cậy tưởng vô cùng nhập năng lực... tài của cậu ấy / cô ấy và xin xỏ được tiến bộ cử cậu ấy / cô ấy mang đến công tác giảng dạy bên trên ngôi trường của ông / , điểm cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể cách tân và phát triển và phần mềm tài năng sáng sủa giá chỉ của tôi.

I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Xem thêm: we có nghĩa là gì

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/ ko phiền hỗ trợ thêm thắt vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Nếu ông cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin xỏ chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

Should you need any further information, please tự not hesitate đồ sộ tương tác u.

Chúng tôi cực kỳ ao ước ông/ hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ giao dịch nhập vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your tài khoản within the next few days.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/ hoàn toàn có thể contact với tôi qua loa thư / gmail.

You can tương tác u by letter / e-mail if you require any further information.

Chúng tôi đã nhận được được fax của ông/ và xin xỏ xác nhận lô hàng như nhập fax.

We have just received your fax and can confirm the order as stated.

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/ hoàn toàn có thể đánh giá yếu tố này đúng lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Tôi cực kỳ ao ước sẽ sở hữu thời cơ được thảo luận thẳng và ví dụ về địa điểm này với ông/.

I would welcome the opportunity đồ sộ discuss further details of the position with you personally.

Tôi cực kỳ vinh hạnh được ứng tuyển chọn địa điểm... tuy nhiên công ty lớn ông/ đang được lăng xê.

I have pleasure in applying for the advertised position, as…

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được giao dịch.

This is đồ sộ remind you that the above invoice is still unpaid.

Như tiếp tục thỏa thuận hợp tác vị điều, Shop chúng tôi xin xỏ gửi phù hợp đồng mang đến ông/ ký.

In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.

Nếu Shop chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được gì mang đến ông/, xin xỏ hãy mang đến Shop chúng tôi biết.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Tôi e rằng tôi nên phiền ông/ dời lịch đặt điều chỗ/đặt chống của tôi kể từ... quý phái...

I am afraid I must ask you đồ sộ alter my booking from…to…

., tôi được biết công ty lớn ông/ đang được tuyển chọn nhân sự mang đến địa điểm... tuy nhiên tôi cực kỳ quan hoài.

I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.

Nếu ông/ cần thiết thêm thắt vấn đề gì, xin xỏ phấn khởi lòng contact với tôi.

If you require any further information, feel không lấy phí đồ sộ tương tác u.

Tôi xin xỏ contact với ông/ về địa điểm... được lăng xê vào trong ngày...

I am writing in response đồ sộ your advertisement posted on…

Tôi cực kỳ sẵn lòng vấn đáp bất kì vướng mắc này của ông/.

I will be pleased đồ sộ answer any additional questions you may have.

Tôi cỗ vũ và trọn vẹn tin cậy tưởng rằng... là một trong ứng cử viên sáng sủa giá chỉ mang đến công tác của ông/.

I enthusiastically recommend...as a promising candidate.

Chúng tôi xin xỏ mạn phép tắc nhắc ông/ rằng tiếp tục quá hạn giao dịch mang đến...

May we remind you that your payment for...is overdue.

Ông/ phấn khởi lòng gửi xác nhận ngày ship hàng và giá chỉ qua loa fax.

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?

Đơn sản phẩm của ông/ đang rất được xử lý. Chúng tôi dự trù lô hàng tiếp tục sẵn sàng và để được gửi cho tới ông trước...

Your order is being processed, and we expect đồ sộ have the order ready for shipment before…

Ví dụ về đơn ngữ

Your great-grandmother would consider what you have the height of style and convenience, wouldn't she?

I want đồ sộ be a grandmother, and maybe a great-grandmother, and tự all the normal things other people can tự.

Xem thêm: applicator là gì

In kindergarten, my great-grandmother had just given u a new purple jogging suit.

I know what it is lượt thích đồ sộ have an old handkerchief, one that my great-grandmother embroidered.

The same bed my great-grandmother had been born in.