be strong là gì

You have to lớn be strong for your sister and nephews.

You must be strong and continue with your lives.”.

Bạn đang xem: be strong là gì

Then we will be strong enough to lớn overcome them.

Nhưng rồi tất cả chúng ta tiếp tục đều mạnh mẽ nhằm vượt lên bọn chúng thôi.

The pressure can be strong, but the feeling is absolutely relaxing.

Áp lực rất có thể được mạnh mẽ, tuy nhiên cảm xúc là trọn vẹn thư giãn giải trí.

Nó thực hiện bản thân cảm nhận thấy congái cũng rất có thể vô cùng là mạnh mẽ.

Xem thêm: canceled là gì

Tears were for the weak, and she must be strong.

Nước đôi mắt bộc lộ cho việc yếu ớt, nường cần mạnh mẽ lên.

Năng lượng của sự việc không yên tâm nhập tớ rất có thể rất mạnh.

Xem thêm: newsfeed là gì

Thank you for being my rock when I couldn't be strong.

It's one thing to lớn say to lớn a leader,“Be strong!

You keep telling yourself you gotta be strong.