better nghĩa là gì

/´betə/

Thông dụng

Tính kể từ ( cấp cho .đối chiếu của .good)

Hơn, chất lượng rộng lớn, khá rộng lớn, hoặc là hơn, đẹp nhất hơn
you can't find a better man
anh ko thể nhìn thấy một người này chất lượng hơn
Khoẻ rộng lớn, thoải mái rộng lớn, vẫn nâng (người nhức...)
he is much better
anh ấy cảm nhận thấy nâng căn bệnh đặc biệt nhiều

Phó kể từ ( cấp cho .đối chiếu của .well)

Hơn, chất lượng rộng lớn, hoặc hơn
to think better of somebody
đánh giá chỉ ai cao hơn nữa, với ý niệm chất lượng rộng lớn về ai

Ngoại động từ

Làm cho tới chất lượng rộng lớn, nâng cấp, cải thiện
to better the living conditions of the people
cải thiện cuộc sống của nhân dân
to better a record
lập kỷ lục cao hơn
Vượt, hơn

Danh từ

Người bên trên, người rộng lớn (tuổi, vị thế, tài năng)
to respect one's betters
kính trọng những người dân rộng lớn mình
Thế trội rộng lớn, ưu thế
to get the better of
thắng, thắng thế

Danh kể từ + Cách viết lách khác : ( .bettor)

người tấn công cuộc, người tấn công cá

Cấu trúc kể từ

to be better off
khấm khá rộng lớn, phong lưu hơn
đồ sộ be better than vãn one's words
hứa không nhiều thực hiện nhiều
the better part
phần rộng lớn, nhiều số
đồ sộ have seen better days
đã với thời kỳ khấm khá
One's better half

Xem half

no better than vãn
chẳng rộng lớn gì, trái ngược là
she is no better than vãn she should be
ả tao là đứa lẳng lơ lẳng lơ thoã
better luck next time
thua keo dán này, bày keo dán khác
half a loaf is better than vãn no bread
có còn rộng lớn không
prevention is better than vãn cure
phòng căn bệnh rộng lớn trị bệnh
two heads are better than vãn one
hai người hợp ý lại vẫn rộng lớn một người
better the devil you know
thà loại cũ thân quen rộng lớn là loại mới mẻ kỳ lạ, ma mãnh thân quen rộng lớn quỷ lạ
against one's better judgement
dù bản thân thấy thực hiện vì vậy là thiếu hụt tinh ngoan
discretion is the better part of valour
liều lỉnh chính khu vực thì mới có thể xứng đáng liều mạng lỉnh
better late than vãn never
muộn còn rộng lớn ko cho tới, với còn rộng lớn không
for better or worse
bất chấp kết quả rời khỏi sao
the least said about sb/sth the better
càng nhắc cho tới ai/cái gì càng chán
had better
nên, chất lượng rộng lớn là
you had better go now
anh nên cút giờ đây thì hơn
đồ sộ think better of it
thay thay đổi ý kiến
to better oneself
đạt vị thế cao hơn nữa, được ăn lộc cao hơn
change for worse
dù về sau chất lượng xấu xí rời khỏi sao (câu này người sử dụng trong những khi thực hiện lễ cưới trong nhà thờ)
the sooner the better
càng sớm càng tốt
a bad compromise is better than vãn a good lawsuit
dĩ hòa vi quí; một điều nhịn là chín điều lành

hình thái từ

  • Ved: bettered
  • Ving:bettering

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
bigger , choice , exceeding , exceptional , finer , fitter , greater , higher quality , improved , larger , more appropriate , more desirable , more fitting , more select , more suitable , more useful , more valuable , preferable , preferred , prominent , sharpened , sophisticated , souped up , superior , surpassing , worthier , convalescent , cured , fully recovered , healthier , improving , less ill , mending , more healthy , on the comeback trail , on the mend , on the road đồ sộ recovery , out of the woods , over the hump , progressing , recovering , stronger , well , longer , more , preponderant , weightier , largest , most , meliorative , optimum , superordinary , superordinate , tant mieux
adverb
finer , greater , in a superior way , more , more advantageously , more attractively , more competently , more completely , more effectively , more thoroughly , preferably , đồ sộ a greater degree
verb
advance , ameliorate , amend , beat , best , cap , correct , enhance , exceed , excel , forward , further , help , meliorate , mend , outshine , outstrip , promote , raise , rectify , refine , reform , revamp , surpass , top , transcend , upgrade , outdo , outmatch , outrun , pass , aid , bigger , choice , convalesce , desirable , doctor , elevate , emend , excelling , finer , good , greater , half , improve , increase , more , preferable , recuperate , renew , restore , revise , safer , superior , tư vấn , well , win , wiser , worthier

Từ trái ngược nghĩa