boils là gì

/bɔil/

Chuyên ngành

Xây dựng

trương nở [sự trương nở]

Cơ - Điện tử

Sự sôi, sôi

Hóa học tập & vật liệu

làm sôi
nước rò

Giải quí EN: An accidental flow of water and solid material into an excavation due to tát excessive water pressure outside the excavation. Also, BLOW.

Giải quí VN: Một loại chảy láo lếu thích hợp nước và vật liệu rắn chảy vào một trong những quần thể khai thác tự áp suất nước ở bên phía ngoài quần thể khai thác vượt lên nút thường thì.

Bạn đang xem: boils là gì

Y học

nhọt

Kỹ thuật cộng đồng

nấu
đun
đun sôi
lỗ
nung
sôi
sự bốc hơi
sự sôi
vết

Kinh tế

điểm sôi
nấu sôi
sự sôi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abscess , blain , blister , carbuncle , excrescence , furuncle , pimple , pustule , sore , tumor , ulcer , anthrax , eruption , furuncle. associated word: furuncular , furunculosis , lesion , sinus
verb
agitate , bubble , churn , coddle , cook , decoct , effervesce , evaporate , fizz , foam , froth , parboil , poach , seethe , simmer , smolder , steam , steep , stew , be indignant , blow up , bristle , burn , flare , foam at the mouth * , fulminate , fume , rage , rave , sputter , storm , ferment , abscess , blanch , blob , blotch , burble , effervesce.--n. boiling , fester , inflame , infuse , pimple , reflux , sore
phrasal verb
vaporize , volatilize , simplify , blow up , bristle , burn , explode , flare up , foam , fume , rage , seethe

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: accustomed là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ