cái gọt bút chì tiếng anh là gì

vi đồ gọt cây viết chì = en

volume_up

pencil sharpener

Bạn đang xem: cái gọt bút chì tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

Nghĩa của "đồ gọt cây viết chì" nhập giờ Anh

Bản dịch

VI

Xem thêm: 1 day là gì

đồ gọt cây viết chì {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "pencil sharpener" nhập một câu

Oh, and to tát get a proper electric pencil sharpener, of course.

The students of the school used empty cans, pencil sharpeners, abandoned water cans and sánh on to tát create music.

Xem thêm: experiencing là gì

She needs to tát get her pencil sharpener out and tự her figures again.

Among the headline-grabbing revelations: $300 to tát place a pencil sharpener, $3,000 to tát install a single electrical outlet and $19,000 to tát erect a sign on a school's front lawn.

The existence of pencil sharpeners or pencils shrunk to tát tiny stumps through long use are foolish rumors of a bygone age.