carry nghĩa là gì

BrE & NAmE /ˈkæri/

Hình thái từ

  • Ving: carrying
  • Past: carried
  • PP: carried

Thông dụng

Danh từ

(quân sự) kiểu vậy gươm chào; sự bồng vũ khí
Tầm súng; tầm phun xa
Sự khênh thuyền xuống (từ sông này sang trọng sông khác); điểm kéo thuyền lên bề ngoài nước (để đưa theo điểm khác)

Động từ

Mang, vác, khuân, chở; ẵm
railways and ships carry goods
xe lửa và tàu chở hàng
to carry a baby in one's arms
ẵm em nhỏ xíu vô tay
Đem bám theo, treo, đem theo; tích trữ (hàng hoá nhằm bán); lưu giữ được
to carry money with one
đem bám theo tiền
can you carry all these figures in your head?
anh rất có thể lưu giữ được toàn bộ những số lượng này không?
Mang lại, tất nhiên, chứa chấp đựng
the loan carries 3 per cent interest
tiền cho vay vốn ấy tạo nên 3 Phần Trăm lãi
power carries responsibility with it
quyền lực tất nhiên trách móc nhiệm
Dẫn, đem, truyền
the oil is carried across the desert in pipelines
dầu được dẫn qua chuyện tụt xuống mạc vì như thế lối ống
to carry conviction
truyền (cho ai) sự tin cẩn tưởng (của mình); sở hữu mức độ thuyết phục
Chống, kháng đỡ
these pillars carry the weight of the roof
những cột này kháng hứng mức độ nặng nề của cái nhà
Có tầm, đạt cho tới, tầm xa; cho tới, ra đi (tới), vọng xa
these guns carry for enough
súng này phun khá xa
the sound of the guns carries many miles
tiếng súng vọng xa thẳm nhiều dặm
Đăng (tin, bài) (tờ báo)
Today's paper carries the news that...
Báo ngày hôm nay đăng tin cẩn rằng...
(toán học) đem, sang trọng, nhớ
Làm lâu năm rời khỏi, kéo cao lên, tiếp nối
to carry a fence round a field
kéo lâu năm bức rào xung quanh cánh đồng
Thắng, lấy được, sở hữu được, đoạt được; thuyết phục được; vượt lên trước qua; được trải qua, được chấp nhận; giành được thắng lợi mang đến ta
to carry the enemy's position
chiếm được địa điểm địch
to carry everything before one
vượt qua chuyện từng trở lực trở thành công
to carry one's audience with one
thuyết phục được thính fake của mình
he carried his point
điều anh tớ thể hiện được chấp nhận
the resolution was carried
nghị quyết được thông qua
Có hình dáng, bám theo kiểu; lưu giữ bám theo kiểu
he carries himself lượt thích a soldier
anh ấy lên đường dáng vẻ như 1 quân nhân
to carry sword
cầm gươm chào
Có thái phỏng, ứng xử, đối xử, ăn ở
he carries himself insolently
hắn sở hữu thái phỏng láo xược

Cấu trúc từ

to carry away
đem lên đường, đưa theo, thổi bạt lên đường, hấp dẫn, nói lảng.
to be carried away
bị thu hút lên đường, bị thực hiện mang đến say mê
to be carried away by one's enthusiasm
bị hăng hái thu hút đi
to carry forward
đưa rời khỏi phía trước
(toán học); (kế toán) đem sang
To carry off
Đem lên đường, bắt lên đường, mang đi ngoài vùng trần ai
Chiếm đoạt
to carry off all the prices
đoạt được toàn bộ những giải
Làm mang đến gật đầu đồng ý được, thực hiện mang đến trải qua được
to carry on
xúc tiến thủ, tiếp tục
to carry on with one's work
tiếp tục việc làm của mình
Điều khiển, nom nom
(thông tục) sở hữu thái phỏng kỳ quặc; sở hữu thái nhiệt độ nảy
Don't carry on so
Đừng nóng tính thế, hãy bình tĩnh
Tán tỉnh
to carry on with somebody
tán tỉnh ai; tằng tịu kín đáo với ai
to carry out
tổ chức, thực hiện
to carry over
mang sang trọng mặt mày kia; (kế toán) đem sang
to carry through
hoàn thành
Làm bay ngoài, thực hiện băng qua được (khó khăn)
his courage will carry him through
lòng can đảm và mạnh mẽ của anh ấy tớ gom anh tớ băng qua vớ cả
to carry coals đồ sộ Newcastle
(tục ngữ) chở củi về rừng
to carry the day
thắng lợi trở thành công
to carry into practice (execution)
thực hành, thực hiện
to carry it
thắng lợi, trở thành công
to carry it off well
giữ được thái phỏng lối hoàng; ko hề nao núng
as fast as one's legs can carry one
nhanh vì như thế rất là của mình
to carry the can for sth
nhận trách móc nhiệm về cái gì
to carry everything before one
thành công mỹ mãn
to carry one's points
thuyết phục người tớ nghe mình
to carry the war into the enemy's camp
tấn công (chứ không những lưu giữ thế thủ)
to carry weight
có trọng lượng, sở hữu tác động thâm thúy sắc

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

mang chuyển

Toán & tin

(máy tính ) số đem sang trọng sản phẩm tiếp theo sau, sự đem sang trọng // đem sang
accumulative carry
số đem sang trọng được tích luỹ
delayed carry
sự đem sang trọng trễ
double carry
sự đem sang trọng kép
end around carry
hoán vị vòng quanh
negative carry
sự đem sang trọng âm
previous carry
sự đem sang trọng trước (từ sản phẩm trước)
simultaneous carry
(máy tính ) sự đem sang trọng đồng thời
single carry
(máy tính ) sự đem sang trọng đơn lẻ
successive carry ies
(máy tính ) sự đem sang trọng liên tiếp
undesirable carry
(máy tính ) sự đem sang trọng ko ngóng muốn

Điện tử & viễn thông

chuyển số nhớ
mang tiếp

Kỹ thuật cộng đồng

chở
chống tựa
chuyển
carry circuit
mạch chuyển
carry initiating signal
tín hiệu đem ban đầu
carry storage
bộ lưu giữ đem dịch
carry time
thời gian tham chuyển
carry-over
chuyển sang
carry-over
sự đem qua
carry-over factor
hệ số chuyển
chuyên chở
hoán vị
end around carry
hoán vị vòng quanh
đỡ
nhớ
làm lâu năm ra
mang
binary carry
số đem sang trọng nhị phân
carry back
sự đem sang trọng ngược
carry circuit
mạch mang
carry digit
chữ số đem sang
carry digit
số mang
carry digit
số đem sang
Carry Flag (CF)
cờ đem sang
carry flat
cờ mang
carry signal
tín hiệu đem sang
carry-over
mang đi
carry-over
mang sang
carry-over
số đem sang
carry-over
sự đem sang
Clear Carry Flag (CLCF)
cờ xóa đem sang
Complement Carry flag (CMC)
cờ đem bửa sung
delayed carry
số đem trễ
delayed carry
sự đem sang trọng trễ
double carry
số đem kép
double carry
sự đem sang trọng kép
final carry digit
số đem sang trọng cuối cùng
negative carry
sự đem sang trọng âm
previous carry
sự đem sang trọng trước (từ sản phẩm trước)
selt-intructed carry
sự đem sang trọng tự động động
sequential carry
sự đem sang trọng tuần tự
simultaneous carry
sự đem sang trọng đồng thời
single carry
sự đem sang trọng đơn lẻ
mặc
mang sang
binary carry
số đem sang trọng nhị phân
carry back
sự đem sang trọng ngược
carry digit
chữ số đem sang
carry digit
số đem sang
Carry Flag (CF)
cờ đem sang
carry signal
tín hiệu đem sang
carry-over
số đem sang
carry-over
sự đem sang
Clear Carry Flag (CLCF)
cờ xóa đem sang
delayed carry
sự đem sang trọng trễ
double carry
sự đem sang trọng kép
final carry digit
số đem sang trọng cuối cùng
negative carry
sự đem sang trọng âm
previous carry
sự đem sang trọng trước (từ sản phẩm trước)
selt-intructed carry
sự đem sang trọng tự động động
sequential carry
sự đem sang trọng tuần tự
simultaneous carry
sự đem sang trọng đồng thời
single carry
sự đem sang trọng đơn lẻ
số đem sang
binary carry
số đem sang trọng nhị phân
carry digit
chữ số đem sang
final carry digit
số đem sang trọng cuối cùng
số nhớ
sự nhớ
vác
vận tải

Kinh tế

chênh lệch
negative carry
chênh chênh chếch âm
positive carry
chênh chênh chếch dương
chở
có (lợi tức)
sinh lời
sang sổ
trữ (hàng hóa vô kho)
vận đem (hàng hóa)
vựa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
backpack * , bear , bring , cart , channel , conduct , convey , convoy , displace , ferry , fetch , freight , funnel , give , haul , heft , hoist , import , lift , lug * , move , pack , pipe , portage , relay , relocate , remove , schlepp * , shift , shoulder * , sustain , take , tote , traject , transfer , transmit , transplant , truck , waft , affect , be victorious , capture , drive , effect , gain , get , impel , impress , influence , inspire , prevail , secure , spur , strike , sway , touch , urge , air , communicate , display , disseminate , offer , pass on , publish , release , send , transport , lug , break , disclose , get across , impart , pass , report , tell , spread , tư vấn , hold , uphold , have , possess , acquit , behave , comport , demean , deport , bởi , quit , go , lead , reach , run rẩy , stretch , clear , exhibit , entail , involve , keep , stock
phrasal verb
electrify , enrapture , thrill , transport , cut down , cut off , destroy , dispatch , finish , slay , direct , manage , operate , run rẩy , steer

Từ trái khoáy nghĩa