cây thước tiếng anh là gì

ruler

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: cây thước tiếng anh là gì

UK/ˈruː.lər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈruː.lɚ/

  • /r/ as in run
  • // as in blue
  • /l/ as in look
  • /ə/ as in above
  • /r/ as in run
  • // as in blue
  • /l/ as in look
  • /ɚ/ as in mother