commend là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to commend
Phân kể từ hiện tại tại commending
Phân kể từ vượt lên trước khứ commended
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại commend commend hoặc commendest¹ commends hoặc commendeth¹ commend commend commend
Quá khứ commended commended hoặc commendedst¹ commended commended commended commended
Tương lai will/shall² commend will/shall commend hoặc wilt/shalt¹ commend will/shall commend will/shall commend will/shall commend will/shall commend
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại commend commend hoặc commendest¹ commend commend commend commend
Quá khứ commended commended commended commended commended commended
Tương lai were to commend hoặc should commend were to commend hoặc should commend were to commend hoặc should commend were to commend hoặc should commend were to commend hoặc should commend were to commend hoặc should commend
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại commend let’s commend commend
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.