compass nghĩa là gì

/´kʌmpəs/

Thông dụng

Danh kể từ số nhiều

Com-pa ( (cũng) a pair of compasses)
La bàn
Mariner's compass
La bàn lên đường biển
gyroscopic compass
la bàn hồi chuyển
magnetic compass
la bàn từ
Phạm vi, tầm
beyond one's compass
vượt phạm vi hiểu biết
within the compass of human understanding
trong phạm vi nắm rõ của con cái người
to keep (remain) within compass
giữ vô phạm vi, lưu giữ trong tầm, ko vượt lên vượt ra phía bên ngoài phạm vi
moral compass
phạm vi đạo đức
Đường vòng, lối quanh
to fetch (cast, take, go) a compass
đi lối vòng
(âm nhạc) tầm âm
to box the compass
(hàng hải) lên đường không còn một vòng
(nghĩa bóng) bàn xung quanh bàn quẩn rồi lại quay về điểm bắt đầu

Ngoại động từ

Đi vòng xung quanh (cái gì)
Bao vây, vây quanh
Hiểu rõ rệt, tóm được, lĩnh hội
I can't compass such complex problems
tôi ko thể tóm được những yếu tố phức tạp như vậy
Âm mưu đồ, mưu đồ đồ
to compass someone's death
âm mưu đồ giết thịt ai
Thực hiện tại, hoàn thành xong, đạt được
to compass one's purpose
đạt được mục đích

hình thái từ

  • Ved: compassed
  • Ving: compassing

Chuyên ngành

Toán & tin

compa; địa bàn; vòng tròn xoe, lối tròn
azimuth compass
địa bàn phương vị
bearing compass
độ kể từ thiên ; trd địa phận phương hướng
bow compass es (caliber compass es)
compa đo, compa càng còng, compa vẽ lối tròn xoe nhỏ (5-8 mm)
celescial compass
địa bàn thiên văn

Kỹ thuật cộng đồng

địa bàn
đường tròn
la bàn

Giải quí EN: An instrument that indicates direction, usually having a magnetic needle that swings freely on a pivot and points đồ sộ the magnetic north..

Xem thêm: rag là gì

Bạn đang xem: compass nghĩa là gì

Giải quí VN: Một khí cụ chỉ phía, thông thường với cùng một kim nam châm từ xoay tự tại bên trên một trục và chỉ ra rằng phía bắc kể từ.

vòng tròn
bow compass (calibercompasses)
compa vẽ vòng tròn xoe nhỏ

Địa chất

địa bàn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ambit , area , bound , circle , circuit , circumference , circumscription , confines , domain name , enclosure , environs , expanse , extent , field , limit , limitation , orbit , perimeter , precinct , purlieus , purview , radius , range , reach , realm , restriction , round , scope , sphere , stretch , sweep , zone , periphery , capacity , extension , swing
verb
beset , besiege , blockade , circle , circumscribe , encircle , encompass , environ , gird , girdle , hem in , ring , round , surround , accomplish , annex , attain , bring about , effect , execute , fulfill , gain , have , land , obtain , perform , procure , realize , secure , win , begird , belt , cincture , engirdle , girt , hedge , hem , accept , apprehend , catch , comprehend , conceive , fathom , follow , get , grasp , make out , read , see , sense , take , take in , understand , area , boundary , bounds , circuit , circumference , confine , enclose , field , horizon , instrument , radius , range , reach , scope , sphere

Từ trái ngược nghĩa