con bướm tiếng anh đọc là gì

butterfly

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: con bướm tiếng anh đọc là gì

UK/ˈbʌt.ə.flaɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈbʌt̬.ɚ.flaɪ/

 • /b/ as in book
 • /ʌ/ as in cup
 • /t/ as in town
 • /ə/ as in above
 • /f/ as in fish
 • /l/ as in look
 • // as in eye
 • /b/ as in book
 • /ʌ/ as in cup
 • // as in cutting
 • /ɚ/ as in mother
 • /f/ as in fish
 • /l/ as in look
 • // as in eye