cửa tiếng anh đọc là gì

door

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: cửa tiếng anh đọc là gì

UK/dɔːr/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dɔːr/

  • /d/ as in day
  • /ɔː/ as in horse
  • /d/ as in day
  • /ɔː/ as in horse
  • /r/ as in run