denounce là gì

/di'nauns/

Thông dụng

Ngoại động từ

Tố cáo, tố giác, vạch mặt
Lên án; phản đối kịch liệt; lăng mạ
Tuyên phụ vương bến bãi ước
to denounce a treaty
tuyên phụ vương huỷ bỏ một hiệp ước
Báo trước (tai hoạ); đe doạ, hăm doạ (trả thù)

Hình thái từ

  • Ved : denounced
  • Ving: denouncing

Chuyên ngành

Kinh tế

tuyên phụ vương bến bãi ước

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accuse , adjudicate , arraign , blacklist , blame , boycott , brand , castigate , censure , charge , charge with , criticize , damn , declaim , decry , denunciate , derogate , dress down , excoriate , expose , finger * , hốc something on , impeach , implicate , impugn , incriminate , indict , inveigh against , knock , ostracize , proscribe , prosecute , rap , rat * , rebuke , reprehend , reprimand , reproach , reprobate , reprove , revile , scold , show up , skin * , smear , stigmatize , take đồ sộ task , threaten , upbraid , vilify , vituperate , condemn , tax , abrade , announce , attack , comminate , delate , execrate , fulminate , inveigh , lambaste , rail

Từ ngược nghĩa