dessert đọc là gì

dessert

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: dessert đọc là gì

UK/dɪˈzɜːt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/dɪˈzɝːt/

  • /d/ as in day
  • /ɪ/ as in ship
  • /z/ as in zoo
  • /ɜː/ as in bird
  • /t/ as in town
  • /d/ as in day
  • /ɪ/ as in ship
  • /z/ as in zoo
  • /ɝː/ as in bird
  • /t/ as in town