deterioration là gì

/di,tiəriə'rei∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự thực hiện hư hỏng hỏng
Sự thực hiện rời giá chỉ trị
(nghĩa bóng) sự rơi đoạ, sự trở thành xấu xa hơn

Chuyên ngành

Y học

sự hư hỏng hại

Kỹ thuật cộng đồng

giảm
giảm giá chỉ trị

Giải mến EN: The process by which equipment, materials, and structures lose their quality over time due đồ sộ physical effects of the environment.

Xem thêm: capital nghĩa là gì

Bạn đang xem: deterioration là gì

Giải mến VN: Quy trình vô cơ những trang bị, vật tư và những dự án công trình bị rời unique vì thế thời hạn và tác động vật hoang dã lý của môi trường xung quanh.

sự biến hóa chất
sự hư hỏng hỏng
sự phong hóa
deep deterioration
sự phong hóa sâu
sự xuống cấp

Kinh tế

hư hại
hư lỗi (của mặt hàng hóa)
sự biến hóa chất
deterioration and spoilage
sự biến hóa hóa học và hư hỏng hỏng
deterioration of the goods
sự biến hóa hóa học của mặt hàng hóa
xuống cấp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abasement , adulteration , atrophy , corrosion , crumbling , debasement , decadence , decaying , declension , declination , decline , decomposition , degradation , degringolade , depreciation , descent , devaluation , dilapidation , disintegration , dislocation , disrepair , downfall , downgrade , downturn , drop , fall , lapse , lessening , perversion , retrogression , rotting , ruin , slump , spoiling , vitiation , worsening , degeneracy , degeneration , breakdown , putrefaction , putrescence , putridness , rot , rottenness , spoilage , corruption , labefaction , retrocession

Từ trái khoáy nghĩa