difference nghĩa là gì

/ˈdɪfərəns , ˈdɪfrəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự không giống nhau, hiện tượng không giống nhau; tính không giống nhau; sự chênh lệch
a difference in age
sự không giống nhau về tuổi tác tác
Sự bất đồng; côn trùng bất hoà, côn trùng phân tranh; sự cãi nhau
differences of opinion
những sự sự không tương đồng về ý kiến
to settle a difference
giải quyết một côn trùng bất hoà
Sự chênh nghiêng về ngân sách (hối phiếu... trong mỗi thời hạn không giống nhau)
Dấu phân biệt đặc thù (các tương tự...)
(toán học) hiệu, sai phân
difference of sets
hiệu của luyện hợp
difference equation
phương trình sai phân

Ngoại động từ

Phân biệt, phân rộng lớn kém
(toán học) tính hiệu số, tính sai phân

Cấu trúc kể từ

to make a difference between
phân biệt giữa; phân biệt đối xử
it makes a great difference
điều bại liệt quan tiền trọng; điều này thực hiện cho việc thể thay cho thay đổi trả toàn
lớn split the difference

Xem split

What's the difference?
(thông tục) kiểu bại liệt với gì quan tiền trọng?
as near as makes no difference
súyt soát, chênh nghiêng chẳng bao nhiêu
lớn sink one's difference
xí xoá những chuyện cũ, bỏ dở những chuyện bất đồng

hình thái từ

  • V-ing: differencing

Chuyên ngành

Xây dựng

khác nhau [sự không giống nhau]

Cơ - Điện tử

Sai nghiêng, chênh nghiêng, sai phân

Toán & tin

hiệu số; sai phân
difference of a function (increment of function)
số gia của một hàm số
arithmetical difference
hiệu số số học
backward difference
sai phân lùi
balanced differences
sai phân bằng
central difference
sai phân giữa
confluent devided difference
tỷ sai phân với những điểm trùng
divide difference
tỷ sai phân
first differences
(giải tích ) sai phân cấp cho một
forward difference
sai phân tiến
mean difference
(thống kê ) sai phân trung bình
partial difference
sai phân riêng
phase difference
hiệu pha
potential difference
thế hiệu
reciprocal difference
(giải tích ) sai phân nghịch
socond order difference
(giải tích ) sai phân cấp cho hai
successive difference
sai phân liên tiếp
tabular differences
hiệu số bảng

Điện

sự sai khác

Kỹ thuật công cộng

khác nhau
difference method
phương pháp không giống nhau
mean temperature difference
sự không giống nhau về sức nóng phỏng trung bình
return difference
khác nhau nhập gửi đổi
hiệu (số)
arithmetical difference
hiệu số học
constant difference
hiệu số ko đổi
difference frequency
tần số hiệu (số)
difference of optical path
hiệu (số) đàng đi
difference of phase
hiệu số pha
difference of phase
hiệu số vị tướng
difference of potential
hiệu số năng lượng điện thế
level difference
hiệu số cao trình
luminance difference threshold
hiệu số ngưỡng chói
magnetic difference of potential
hiệu (số) kể từ thế
parallax difference
hiệu số thị sai
path difference
hiệu (số) đàng đi
path difference
hiệu số đàng đi
phase difference
hiệu (số) pha
phase difference
hiêu số pha
phase difference
hiệu số pha
potential difference
hiệu số năng lượng điện thế
pressure difference
hiệu số áp suất
relative frequency difference
hiệu số tần số tương đối
symmetric difference
hiệu số đối xứng
temperature difference
hiệu số nhiệt
tidal current difference
hiệu số vận tốc dòng sản phẩm triều
wet bulb difference
hiệu số sức nóng phỏng cầu ẩm (do nhiệt độ ko khí)
hiệu số
arithmetical difference
hiệu số học
constant difference
hiệu số ko đổi
difference frequency
tần số hiệu (số)
difference of optical path
hiệu (số) đàng đi
difference of phase
hiệu số pha
difference of phase
hiệu số vị tướng
difference of potential
hiệu số năng lượng điện thế
level difference
hiệu số cao trình
luminance difference threshold
hiệu số ngưỡng chói
magnetic difference of potential
hiệu (số) kể từ thế
parallax difference
hiệu số thị sai
path difference
hiệu (số) đàng đi
path difference
hiệu số đàng đi
phase difference
hiệu (số) pha
phase difference
hiêu số pha
phase difference
hiệu số pha
potential difference
hiệu số năng lượng điện thế
pressure difference
hiệu số áp suất
relative frequency difference
hiệu số tần số tương đối
symmetric difference
hiệu số đối xứng
temperature difference
hiệu số nhiệt
tidal current difference
hiệu số vận tốc dòng sản phẩm triều
wet bulb difference
hiệu số sức nóng phỏng cầu ẩm (do nhiệt độ ko khí)
sự chênh lệch
difference in temperature
sự chênh nghiêng sức nóng độ
entering temperature difference
sự chênh nghiêng sức nóng phỏng vào
Honestly Significant Difference (HSD)
sự chênh nghiêng xứng đáng kể
pressure difference
sự chênh nghiêng áp suất
sự không giống nhau
mean temperature difference
sự không giống nhau về sức nóng phỏng trung bình
sai phân
adjoint difference equation
phương trình sai phân liên hợp
backward difference
sai phân lùi
canonical size of difference equations
dạng chủ yếu tắc của phương trình sai phân
central difference
sai phân giữa
central difference
sai phân trung tâm
difference base
cơ sở sai phân
difference equation
phương trình sai phân
difference field
miền sai phân
difference field
trường sai phân
difference formula
công thức sai phân
difference interval
bước sai phân
difference interval
khoảng sai phân
difference module
môđun sai phân
difference of a function (incrementof function)
sai phân, số gia của một hàm
difference quotient
tỉ sai phân
difference quotient
tỷ sai phân
difference semi-group
nửa group sai phân
difference table
bảng sai phân
divide difference
tỷ sai phân
ESI refractive index difference
sai phân chỉ số ESI
finite difference
sai phân hữu hạn
finite difference method
phương pháp sai phân hữu hạn
first difference
sai phân cấp cho một
first order difference
sai phân cấp cho một
forward difference
sai phân tiến
interpolation by central difference
phép nội quy tự sai phân giữa
interpolation by central difference
phép nội suy tự sai phân giữa
mean difference
sai phân trung bình
method of difference
phương pháp sai phân
method of finite difference
phương pháp sai phân hữu hạn
partial difference
sai phân riêng
partial difference equation
phương trình sai phân riêng
partial difference quotient
tỷ sai phân riêng
reciprocal difference
sai phân nghịch
second order difference
sai phân cấp cho hai
successive difference
sai phân liên tiếp
table of difference
bảng sai phân
total difference equation
phương trình sai phân toàn phần
variate difference method
phương pháp đổi thay lượng sai phân
vi sai

Kinh tế

phương trình sai phân
sai biệt giá
regional price difference
sai biệt giá bán quần thể vực
relative price difference
sai biệt giá bán tương đối
sai phân
sự không giống nhau
permanent difference
sự không giống nhau cố định
tính không giống nhau

Địa chất

sự không giống nhau, phỏng chênh nghiêng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aberration , alteration , anomaly , antithesis , asymmetry , change , characteristic , contrariety , contrariness , contrast , departure , deviation , digression , discongruity , discrepancy , disparity , dissemblance , distinction , divergence , diversity , exception , heterogeneity , idiosyncrasy , inequality , irregularity , nonconformity , opposition , particularity , peculiarity , separateness , separation , singularity , unconformity , unlikeness , unorthodoxness , variance , variation , variety , argument , beef * , blowup * , bone lớn pick , brannigan , brawl , brush * , brush-off , catamaran , clash , conflict , contention , contretemps , controversy , debate , disaccord , disagreement , discord , discordance , dispute , dissension , dissent , dissidence , disunity , dustup , estrangement , hassle , quarrel , row * , run-in * , scrap * , set-to * , spat * , strife , tiff * , words , wrangle , discrepance , dissimilarity , dissimilitude , divarication , divergency , incompatibility , incongruity , inconsistency , confrontation , difficulty , dissentience , dissonance , faction , friction , inharmony , schism , war , warfare , cleavage , differentia , differentiation , discrimination , heterology , heteromorphism , mutation , mutatis mutandis , nuance , sport , squabble , variance. disagreement

Từ trái khoáy nghĩa

noun
accord , agreement , alikeness , concurrence , conformity , likeness , sameness , similarity , uniformity , assent , consent , agreement consonance , correspondence , identity , indiscrimination , promiscuity