disqualified là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to disqualify
Phân kể từ hiện nay tại disqualifying
Phân kể từ quá khứ disqualified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disqualify disqualify hoặc disqualifiest¹ disqualifies hoặc disqualifieth¹ disqualify disqualify disqualify
Quá khứ disqualified disqualified hoặc disqualifiedst¹ disqualified disqualified disqualified disqualified
Tương lai will/shall² disqualify will/shall disqualify hoặc wilt/shalt¹ disqualify will/shall disqualify will/shall disqualify will/shall disqualify will/shall disqualify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disqualify disqualify hoặc disqualifiest¹ disqualify disqualify disqualify disqualify
Quá khứ disqualified disqualified disqualified disqualified disqualified disqualified
Tương lai were to disqualify hoặc should disqualify were to disqualify hoặc should disqualify were to disqualify hoặc should disqualify were to disqualify hoặc should disqualify were to disqualify hoặc should disqualify were to disqualify hoặc should disqualify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại disqualify let’s disqualify disqualify
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.