does đọc tiếng anh là gì

does

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: does đọc tiếng anh là gì

UKstrong /dʌz/weak /dəz/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

USstrong /dʌz/weak /dəz/

  • /d/ as in day
  • /ʌ/ as in cup
  • /z/ as in zoo
  • /d/ as in day
  • /ʌ/ as in cup
  • /z/ as in zoo