failing that là gì

His one big failing is that he never says he's sorry.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể lần những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Bạn đang xem: failing that là gì

failing that Buy her some flowers, or failing that, just send her a thẻ.

Xem thêm: tea time là gì

Appointments are available on the 2nd and the 6th of this month but failing either of those, we could fit you in on the 15th.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ
SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của failing kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)