friday đọc tiếng anh là gì

Friday

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: friday đọc tiếng anh là gì

UK/ˈfraɪ.deɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈfraɪ.deɪ/

  • /f/ as in fish
  • /r/ as in run
  • // as in eye
  • /d/ as in day
  • // as in day
  • /f/ as in fish
  • /r/ as in run
  • // as in eye
  • /d/ as in day
  • // as in day