future đọc tiếng anh là gì

future

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: future đọc tiếng anh là gì

UK/ˈfjuː.tʃər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈfjuː.tʃɚ/

  • /f/ as in fish
  • /j/ as in yes
  • // as in blue
  • // as in cheese
  • /ə/ as in above
  • /f/ as in fish
  • /j/ as in yes
  • // as in blue
  • // as in cheese
  • /ɚ/ as in mother