grand nghĩa là gì

/grænd/

Thông dụng

Tính từ

Rất cần thiết, rất rất lớn
grand question
vấn đề rất rất quan liêu trọng
to make a grand mistake
phạm một tội vạ rất rất lớn
Hùng vĩ, oai nghi, nghiêm túc, huy hoàng
a grand view
một cơ hội hùng vĩ
Cao quý, cao thượng; sang chảnh, bệ vệ
grand manner
cử chỉ cao quý
a grand air
điệu cỗ sang chảnh bệ vệ
Vĩ đại, cừ khôi, xuất bọn chúng, lỗi lạc, ưu tú
Grand Lenin
Lênin vĩ đại
Van Cao is one of the grand old men of Vietnamese revolutionary music
Văn Cao là 1 trong những trong mỗi cây đại thụ (bậc lão thành) của nền music cách mệnh Việt Nam
He's a grand fellow
Anh ấy là 1 trong những tay cừ khôi
(thông tục) tuyệt, hoặc, đẹp
what grand weather!
trời đẹp mắt tuyệt!
Chính, rộng lớn, tổng quát
the grand entrance
cổng chính
a grand orchestra
dàn nhạc lớn
the grand total
tổng số tổng quát
to vì thế the grand
làm cỗ thực hiện tịch; lên mặt

Danh từ

(âm nhạc) đàn pianô cánh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) một ngàn đô la

Chuyên ngành

Toán & tin

to, rộng lớn, quan liêu trọng

Kỹ thuật công cộng

lớn
quan trọng
grand union
đầu côn trùng rộng lớn, quan liêu trọng
to

Kinh tế

1000 bảng Anh
1000 đô la Mỹ
1000 đô-la

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
admirable , ambitious , august , awe-inspiring , dignified , dynamite , elevated , eminent , exalted , excellent , fab , fine , first-class , first-rate , glorious , grandiose , haughty , illustrious , imposing , large , lofty , luxurious , magnificent , majestic , marvelous , monumental , noble , opulent , ostentatious , outstanding , palatial , pompous , pretentious , regal , rich , smashing , something else , splendid , stately , striking , sublime , sumptuous , super , superb , terrific , unreal , very good , chief , grave , head , highest , leading , main , mighty , preeminent , principal , supreme , transcendent , baronial , lordly , magnific , princely , royal , eloquent , high , high-flown , high-ranking , apocalyptic , bombastic , consummate , cosmic , elegant , expansive , famous , flamboyant , flowery , gorgeous , grandiloquent , great , highfalutin , impressive , lavish , magisterial , magniloquent , prominent , rarefied , rubescent , statuesque , thou , turgid , venerable

Từ ngược nghĩa

adjective
bad , common , low , paltry , poor , unimpressive , contemptible , inferior , insignificant , pitiful , unimportant