graphs là gì

/gra:f/

Thông dụng

Danh từ

Đồ thị, biểu đồ
(toán học) mạch

Ngoại động từ

Vẽ đồ gia dụng thị; minh hoạ bởi vì đồ gia dụng thị

hình thái từ

  • Ved: graphed
  • Ving: graphing

Chuyên ngành

Toán & tin

biểu đồ gia dụng, đồ gia dụng thị, đồ gia dụng hình, mạch
graph of a equation
đồ thị của một phương trình
alternating graph
đồ hình thay cho phiên
lipartite graph
đồ thị nhì nhánh
brocken line graph
đồ thị đem hình dáng hấp tấp khúc
bunch graph
đồ thị trở thành chùm
circular graph
đồ thị vòng
critical graph
(tôpô học tập ) đồ gia dụng thị cho tới hạn
high-low graph
(thống kê ) biểu đồ gia dụng những vô cùng trị
kinematic (al) graph
đồ thị động lực
linear graph
tuyến đồ
planar graph
(tôpô học tập ) đồ gia dụng hình phẳng
superposed graph
(tôpô học tập ) đồ gia dụng hình ông chồng chất

Xây dựng

toán đồ

Cơ - Điện tử

đồ thị, biểu đồ gia dụng, (v) vẽ đồ gia dụng thị

Cơ khí & công trình

đường biểu diễn

Kỹ thuật công cộng

biểu đồ
bar graph
biểu đồ gia dụng dạng cột
bar graph
biểu đồ gia dụng thanh
bar graph display
màn hiển biểu đồ gia dụng cột
bar graph display
màn hiển thị biểu đồ gia dụng thanh
bar graph display
sự hiển thị biểu đồ gia dụng thanh
bidirectional graph
biểu đồ gia dụng nhì chiều
columnar graph
biểu đồ gia dụng cột
graph of errors
biểu đồ gia dụng sai số
graph of function
biểu đồ gia dụng chức năng
high-low graph
biểu đồ gia dụng cao thấp
legend (fora graph, map, diagram)
chú giải (của biểu đồ gia dụng, phiên bản đồ gia dụng, đồ gia dụng thị)
legend (fora graph, map, diagram)
ghi chú (của biểu đồ gia dụng, phiên bản đồ gia dụng, đồ gia dụng thị)
line graph
biểu đồ gia dụng đường
pie graph
biểu đồ gia dụng tròn
theoretical graph of train running
biểu đồ gia dụng chạy tàu lý thuyết
time-depth graph
biểu đồ gia dụng thời gian-độ sâu
torque graph
biểu đồ gia dụng mômen xoắn
đồ hình
acyclic graph
đồ hình ko chu trình
alternating graph
đồ hình thay cho phiên
complete graph
đồ hình đẫy đủ
directed graph
đồ hình đem hướng
nondirected graph
đồ hình không tồn tại hưóng
nonoriented graph
đồ hình không tồn tại hưóng
planar graph
đồ hình phẳng
superposed graph
đồ hình ông chồng chất
đồ thị
giản đồ
bar graph
giản đồ gia dụng cột
complete graph
giản đồ gia dụng đẫy đủ
connected graph
giản đồ gia dụng kết nối
connected graph
giản đồ gia dụng liên thông
connected sub-graph
giản đồ gia dụng con cái kết nối
Kiviat graph
giản đồ gia dụng Kiviat
line graph
giản đồ gia dụng đường
Moore graph
giản đồ gia dụng Moore
rotated bar graph
giản đồ gia dụng thanh xoay
stacked bar graph
giản đồ gia dụng thanh xếp chồng
text graph
giản đồ gia dụng văn bản
time-depth graph
biểu đồ gia dụng thời gian-độ sâu
vẽ đồ gia dụng hình
vẽ đồ gia dụng thị

Kinh tế

đồ biểu
đồ hình
đồ thị

Địa chất

biểu đồ gia dụng, đồ gia dụng thị, giản đồ gia dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa