hardening là gì

/ˈhɑrdnɪŋ/

Thông dụng

Danh từ

Một vật gì rắn lại
(y học) căn bệnh xơ cứng
hardening of the arteries
bệnh xơ cứng động mạch

Chuyên ngành

Y học

(sự) thực hiện cứng, (sự) hoá cứng

Cơ - Điện tử

Hardening:Sự tôi, sự thực hiện cứng, sự tăng bền

Bạn đang xem: hardening là gì

Hardening:Sự tôi, sự thực hiện cứng, sự tăng bền

Sự tôi, sự thực hiện cứng, sự tăng bền

Hóa học tập & vật liệu

sự vươn lên là cứng

Xây dựng

sự thô cứng
after hardening
sự cứng nhắc về sau
hardening of concrete
sự cứng nhắc của bê tông
local hardening
sự cứng nhắc viên bộ
premature hardening
sự cứng nhắc sớm
slow hardening
sự cứng nhắc chậm

Kỹ thuật công cộng

sư nâng cao tính Chịu đựng
sự củng cố
sự cứng lại
sự nhộn nhịp cứng
accelerated hardening
sự nhộn nhịp cứng nhanh
final hardening
sự nhộn nhịp cứng kết thúc
hardening of concrete
sự nhộn nhịp cứng bê tông
hardening of mixture
sự nhộn nhịp cứng của láo hợp
hydration hardening
sự nhộn nhịp cứng thủy hóa
hydrothermal hardening
sự nhộn nhịp cứng thủy nhiệt
retarded hardening
sự nhộn nhịp cứng chậm
water hardening
sự nhộn nhịp cứng (trong) nước
sự nhộn nhịp đặc
sự hóa cứng
autoclave hardening
sự hóa cứng chưng hấp
delayed hardening
sự hóa cứng trễ
sự hóa rắn
sự thực hiện cứng
heat hardening
sự thực hiện cứng nóng
strain hardening
sự thực hiện cứng cơ học tập (sự rắn nguội)
work hardening
sự thực hiện cứng nguội
sự tăng bền
case hardening
sự tăng bền bề mặt
combined hardening
sự tăng bền tổ hợp
fatigue hardening
sự tăng bền tự mỏi
hardening by deformation
sự tăng bền tự vươn lên là dạng
isotropic hardening
sự tăng bền đẳng hướng
kinematic hardening
sự tăng bền động học
strain hardening
sự tăng bền cơ học
translational hardening
sự tăng bền động học
work hardening
sự tăng bền cơ học
sự tăng cường
sự tôi
sự tôi cứng
case hardening
sự tôi cứng bề mặt
hardening (icecream)
sự tôi cứng (kem)
surface hardening
sự tôi cứng bề mặt
tunnel ice-cream hardening
sự tôi cứng kem nhập tunnel (hầm)

Kinh tế

sự cứng lại
sự hiđrogen hóa
sự rắn lại
sự vững vàng (giá)

Địa chất

Xem thêm: without a hitch là gì

Xem thêm: châm cứu tiếng anh là gì

sự hóa rắn, sự nhộn nhịp quánh, sự vươn lên là cứng, sự tôi

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ