hold to là gì

Bản dịch của "hold to" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: hold to là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "hold to" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to hold a candle to tát the sun

to hold an election

tiến hành một cuộc bỏ thăm

to hold sb into high esteem

to hold sb into high esteem

to hold sb into high esteem

Xem thêm: khó ngủ tiếng anh là gì

to take hold of sth or sb

to take hold of sth or sb

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "hold to" vô một câu

It is in the late stages of withdrawing from ground it can no longer hold to tát ground it can hold.

To have to tát hold to tát the buổi tiệc ngọt line, and not step outside is just not done anymore.

Society will protect their right to tát vì thế ví and hold to tát tài khoản those who disregard our laws.

Xem thêm: post office là gì

As the days stretched into weeks and the weeks into months, the boys put their lives on hold to tát be at their mum's side.

But over the long term, it's much harder to tát hold to tát that.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "hold to" vô giờ Việt