house đọc tiếng anh là gì

house

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: house đọc tiếng anh là gì

UK/haʊs/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/haʊs/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/haʊz/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/haʊz/

 • /h/ as in hand
 • // as in mouth
 • /s/ as in say
 • /h/ as in hand
 • // as in mouth
 • /s/ as in say
 • /h/ as in hand
 • // as in mouth
 • /z/ as in zoo
 • /h/ as in hand
 • // as in mouth
 • /z/ as in zoo