january đọc là gì

January

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: january đọc là gì

UK/ˈdʒæn.ju.ə.ri/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈdʒæn.ju.er.i/

 • // as in jump
 • /æ/ as in hat
 • /n/ as in name
 • /j/ as in yes
 • /u/ as in situation
 • /ə/ as in above
 • /r/ as in run
 • /i/ as in happy
 • // as in jump
 • /æ/ as in hat
 • /n/ as in name
 • /j/ as in yes
 • /u/ as in situation
 • /e/ as in head
 • /r/ as in run
 • /i/ as in happy