japanese đọc tiếng anh là gì

Japanese

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: japanese đọc tiếng anh là gì

UK/ˌdʒæp.ənˈiːz/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌdʒæp.ənˈiːz/

 • // as in jump
 • /æ/ as in hat
 • /p/ as in pen
 • /ən/ as in sudden
 • // as in sheep
 • /z/ as in zoo
 • // as in jump
 • /æ/ as in hat
 • /p/ as in pen
 • /ən/ as in sudden
 • // as in sheep
 • /z/ as in zoo