jump rope đọc tiếng anh là gì

jump rope

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: jump rope đọc tiếng anh là gì

UK/ˈdʒʌmp ˌrəʊp/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈdʒʌmp ˌroʊp/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˌdʒʌmp ˈrəʊp/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌdʒʌmp ˈroʊp/

 • // as in jump
 • /ʌ/ as in cup
 • /m/ as in moon
 • /p/ as in pen
 • /r/ as in run
 • /əʊ/ as in nose
 • /p/ as in pen
 • // as in jump
 • /ʌ/ as in cup
 • /m/ as in moon
 • /p/ as in pen
 • /r/ as in run
 • // as in nose
 • /p/ as in pen
 • // as in jump
 • /ʌ/ as in cup
 • /m/ as in moon
 • /p/ as in pen
 • /r/ as in run
 • /əʊ/ as in nose
 • /p/ as in pen
 • // as in jump
 • /ʌ/ as in cup
 • /m/ as in moon
 • /p/ as in pen
 • /r/ as in run
 • // as in nose
 • /p/ as in pen