kangaroo đọc tiếng anh là gì

kangaroo

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: kangaroo đọc tiếng anh là gì

UK/ˌkæŋ.gərˈuː/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌkæŋ.gəˈruː/

  • /k/ as in cat
  • /æ/ as in hat
  • /ŋ/ as in sing
  • /g/ as in give
  • /ə/ as in above
  • /r/ as in run
  • // as in blue