math đọc tiếng anh là gì

math

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: math đọc tiếng anh là gì

UK/mæθ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/mæθ/

  • /m/ as in moon
  • /æ/ as in hat
  • /θ/ as in think
  • /m/ as in moon
  • /æ/ as in hat
  • /θ/ as in think