máy đọc tiếng anh là gì

may

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: máy đọc tiếng anh là gì

UK/meɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/meɪ/

  • /m/ as in moon
  • // as in day
  • /m/ as in moon
  • // as in day

May

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/meɪ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/meɪ/

  • /m/ as in moon
  • // as in day
  • /m/ as in moon
  • // as in day