over and above là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ thân phụ, 8/8/2017, 13:00 (GMT+7)

Cả nhị kể từ đều có tức thị ở địa điểm cao hơn nữa, tuy nhiên above sử dụng mang lại độ cao và nhiệt độ chừng, over sử dụng mang lại tuổi thọ, vận tốc.

Bạn đang xem: over and above là gì

1. Cả nhị kể từ nằm trong Tức là ở địa điểm cao hơn nữa. 

Ví dụ:

The water came up above/over our knees.

Can you see the helicopter above/over the palace?

phan-biet-above-va-over

2. Above sở hữu nghĩa hình tượng rộng lớn, này là bên trên không còn, ko phía trên một vật không giống, nhập khi over Tức là chứa đựng hoặc ngang qua loa.

Ví dụ:

Above all, we love her because of her honesty.

We've got a little house above the lake.

He put on a coat over his pyjamas.

Xem thêm: carry through là gì

The plane was flying over Denmark.

3. Trong đo lường và tính toán, above và over nằm trong Tức là rộng lớn, bên trên. Nhưng above sử dụng mang lại độ cao và nhiệt độ chừng, over sử dụng mang lại tuổi thọ, vận tốc.

Ví dụ:

The temperature is three degree above zero.

The summit of Everest is about 8000 metres above sea level.

You have to tướng be over 18 to tướng see this film.

The police said she was driving at over 120 km/h.

Xem thêm: a household name là gì

4. See above/ see over

Trong sách hoặc báo, see above Tức là nom nhập những gì được viết lách bên trên phía trên, see over Tức là nom lịch sự trang tiếp đến.

Phương Nhi (theo Mshoagiaotiep)