pose a threat là gì

Ignacio initially moved west-northwest, posing a threat vĩ đại Hawaii.

Ban đầu Ignacio dịch rời theo phía Tây - Tây Bắc, đặt đi ra một côn trùng đe dọa cho tới Hawaii.

Bạn đang xem: pose a threat là gì

Even in these bastions, though, pollution and human encroachment pose a threat.

Dù thế, trong cả ở những điểm trú ẩn ở đầu cuối này, bọn chúng vẫn bị đe dọa vị quả đât và nàn độc hại.

And it would be effective, were you vĩ đại pose a threat vĩ đại bu.

Và nó sẽ bị hiệu suất cao bằng sự việc ngươi đang được đe dọa tao đấy à?

Why does the world’s entertainment pose a threat particularly vĩ đại Christian youths?

Tại sao sự vui chơi giải trí của trần gian này đem lại đe dọa, nhất cho tới những tín vật trẻ con của đấng Christ?

We don't wanna look lượt thích we're posing a threat.

Chúng tao không thích tỏ ra là một trong những côn trùng đe dọa.

• How may secular wisdom pose a threat vĩ đại our spirituality?

• Sự khéo léo ngoài đời hoàn toàn có thể tạo đi ra côn trùng đe dọa cho tới tất cả chúng ta về linh nghiệm như vậy nào?

We pose a threat vĩ đại the order of the government.

Chúng tôi đe doạ thiết chế tuy nhiên chính phủ nước nhà đang được quản lý và điều hành.

If your drinking poses a threat vĩ đại your well-being, tự not hesitate vĩ đại make the necessary changes.

Nếu thói thân quen nốc rượu là côn trùng đe dọa cho tới sức mạnh và niềm hạnh phúc của người tiêu dùng, hãy tiến hành tức thì những thay cho thay đổi quan trọng.

The state, anti-capitalist though it was, also posed a threat.

Nhà nước Nga, cho dù là kháng tư bạn dạng, cũng chính là một côn trùng đe dọa.

But if a specific product poses a threat, the government may issue balanced warnings vĩ đại protect its citizens.

Nhưng nếu như một thành phầm này cơ gây sợ hãi cho người dân thì chính phủ nước nhà thể hiện câu nói. lưu ý.

Your client, in her current state of mind, poses a threat vĩ đại national security.

Thân căn nhà của cô ấy, nhập biểu hiện thời điểm hiện tại, là côn trùng nguy khốn hại cho tới bình an vương quốc.

How does the world pose a threat vĩ đại Christians today?

Tại sao trần gian gây trở quan ngại cho tín vật đạo Đấng Ki-tô ngày nay?

Xem thêm: bells and whistles là gì

Now, because of her, they all pose a threat.

Vì cô ấy, nên giờ những kẻ không giống cũng phát triển thành côn trùng đe dọa

His initial paperwork hasn't been processed, and we can claim he poses a threat vĩ đại our national interests.

Giấy tờ của anh ấy tao vẫn không được xử lý, và tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhận định rằng anh tao đe dọa cho tới những quyền lợi vương quốc.

Although these posed a threat vĩ đại true Christians, in those days, the word “philosophy” had a broad usage.

Dù những người dân này tạo côn trùng đe dọa cho tới tín vật thiệt của đấng Christ, nhập thời cơ, kể từ “triết-học” được sử dụng rộng thoải mái rộng lớn.

Do you conclude that the young men pose a threat vĩ đại you?

Bạn đem Kết luận rằng nhị người này là côn trùng đe dọa cho tới mình?

What could pose a threat vĩ đại our spirituality?

Điều gì hoàn toàn có thể đe hăm dọa tình trạng linh nghiệm của bọn chúng ta?

If you pose a threat vĩ đại that rocket, you tell bu now and tự not lie vĩ đại bu.

Nếu những anh quyết định gây đi ra nguy sợ hãi này cho tới thương hiệu lửa, hãy tâm sự tức thì giờ đây, và ko được dối trá tôi!

Team goes in, determines if it's useful or if it poses a threat.

Một team cho tới, coi nó đem hữu dụng ko, hoặc là hiểm họa.

Alakeshvara posed a threat vĩ đại the neighboring countries and local waters of Ceylon and southern India.

Alakeshvara gây đi ra côn trùng đe dọa cho những vương quốc láng giềng và vùng đại dương Ceylon và miền nam bộ bấm Độ.

US President Barack Obama said elements of the Gaddafi regime continued vĩ đại pose a threat .

Tổng thống Barack Obama bảo rằng những bộ phận nằm trong cơ chế Gaddafi vẫn nối tiếp gây đe doạ .

The process of accretion, therefore, is not complete, and may still pose a threat vĩ đại life on Earth.

Quá trình bồi tụ, vì thế, ko hoàn thành xong, và vẫn đặt đi ra một đe dọa rộng lớn cho tới tồn vong của sự việc sinh sống bên trên Trái Đất.

For the first time in our history humans pose a threat vĩ đại our kind.

Xem thêm: classify into là gì

Lần thứ nhất nhập lịch sử hào hùng loại người trở trở nên 1 côn trùng đe dọa cho tới giống như loại của tao.

The combined Roman and Massalian fleet and army posed a threat vĩ đại the Carthaginians.

Hạm team phối hợp của những người La Mã và Massalia cùng theo với quân team đang được tạo đi ra một côn trùng đe dọa cho tất cả những người Carthage.