pray for là gì

Bản dịch của "pray for" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: pray for là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "pray for" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "pray for" vô một câu

Visitors to tướng holy wells would pray for health while walking sunwise (moving from east to tướng west) around the well.

Xem thêm: nano3 đọc là gì

They then bring a woman, who is rapidly losing her eyesight, to tướng the front of the church to tướng pray for.

Women pray for their husbands by tying threads around a banyan tree on this day.

Xem thêm: without a hitch là gì

He begins to tướng pray for a miracle to tướng save his aunt, but is unable to tướng go through with it.

And up till now, many people still visits his temple throughout the years to tướng pray for his divine protections.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "pray for" vô giờ Việt