priming là gì

/´praimiη/

Thông dụng

Danh từ

Sự bùi nhùi nước (vào bơm khiến cho chạy); sự bơm xăng nhập cacbuaratơ
(thông tục) sự mang lại thức ăn thoả quí, sự bồi dưỡng
Sự hướng dẫn, sự hỗ trợ tư liệu, sự chuẩn bị vấn đề (cho ai trước lúc đi ra thưa...)
Sự tát lót; lớp tát lót
Đường nhằm trộn nhập bia
(sử học) sự nhồi dung dịch nổ (vào súng); dung dịch nổ nhồi (vào súng)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

sự chứa chấp nước lần thứ nhất (hồ chứa)
sự Chịu nước lần thứ nhất (công trình)
sự bùi nhùi nước phát động (máy bơm)

Hóa học tập & vật liệu

quét tát nền

Giải quí EN: The process of applying primer vĩ đại a surface, as before painting it. Giải quí VN: Quá trình quét tước tát nền lên mặt phẳng, trước lúc tát.

Xem thêm: nice tiếng anh là gì

Bạn đang xem: priming là gì

Xây dựng

nền, sự (sơn) lót
sự rải (bitum) bên trên mặt

Điện tử & viễn thông

sự bùi nhùi nước nhập bơm (để mang lại chạy)

Kỹ thuật cộng đồng

kênh
lớp tát lót
lớp tát nền
sự mồi
sự bùi nhùi (bơm)
sự bùi nhùi lửa

sự tát lót