put it down nghĩa là gì

(STOP HOLDING)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể lần những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Bạn đang xem: put it down nghĩa là gì

(NAME)

Do you want bu to tướng put you down for the trip to tướng London?

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put something down

(PHONE)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(PAY)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put someone down

(INSULT)

Why did you have to tướng put bu down in front of everybody lượt thích that?

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể lần những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(LAY DOWN)

I'd just put Jack down for his nap.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể lần những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Xem thêm: black magic là gì

put something down

(KILL)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể lần những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(STOP)

(REDUCE)

UK (UK and US bring something down)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put (something) down (somewhere)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể lần những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Xem thêm: i have nghĩa là gì

put someone down somewhere

UK old-fashioned

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của put something/someone down kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)