reliable nghĩa là gì

/ri'laiəbl/

Thông dụng

Tính từ

Chắc chắn, xứng đáng tin cậy cậy; xác thực (tin tức...)
a reliable man
một người xứng đáng tin cậy cậy
reliable information
tin tức kiên cố chắn

Chuyên ngành

Xây dựng

đáng tin cậy cậy

Cơ - Điện tử

a Nếu chúng ta thấy kể từ này cần thêm thắt hình ảnh, và chúng ta mang trong mình 1 hình hình ảnh chất lượng, hãy thêm thắt hình hình ảnh bại liệt nhập mang lại kể từ.

Nếu chúng ta suy nghĩ kể từ này không cần thiết hình ảnh, hãy xóa chi bản {{Thêm ảnh}} ngoài kể từ đó".BaamBoo Tra Từ van lơn cám ơn bạn !

(adj) xứng đáng tin cậy cậy

Toán & tin cậy

tin cậy được

Kỹ thuật cộng đồng

bảo đảm
đảm bảo
đáng tin cậy cậy
Non PROprietary reliaBLe Electronic Mail (NOPROBLEM)
thư năng lượng điện tử uy tín ko quánh quyền
an toàn
Write One Reliable Data Security (WORDS)
an toàn tài liệu tin yêu một phen ghi

Kinh tế

chắc chắn
reliable guarantee
sự đảm bảo an toàn kiên cố chắn
đáng tin
reliable account
tài khoản xứng đáng tin cậy cậy
reliable indicator
chỉ báo xứng đáng tin cậy cậy
reliable performance
tính năng xứng đáng tin cậy cậy
reliable product
hàng uy tín (về hóa học lượng)
reliable product
sản phẩm xứng đáng tin cậy cậy
đáng tin cậy cậy
reliable account
tài khoản xứng đáng tin cậy cậy
reliable indicator
chỉ báo xứng đáng tin cậy cậy
reliable performance
tính năng xứng đáng tin cậy cậy
reliable product
hàng uy tín (về hóa học lượng)
reliable product
sản phẩm xứng đáng tin cậy cậy
sự đảm bảo an toàn kiên cố chắn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
candid , careful , certain , conscientious , constant , decent , decisive , definite , dependable , determined , devoted , faithful , firm , good , high-principled , honest , honorable , impeccable , incorrupt , loyal , okay , positive , predictable , proved , reputable , respectable , responsible , righteous , safe , sincere , solid , sound , stable , staunch , steadfast , steady , sterling , strong , sure , there , tried , tried-and-true * , true , true-blue * , true-hearted , trusty , unequivocal , unfailing , unimpeachable , upright , veracious , trustworthy , authoritative , credible , definitive , fail-safe , foolproof , infallible , proven , verified

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: reliable nghĩa là gì

Xem thêm: pink slip là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ