right now là gì

Bản dịch của "right now" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: right now là gì

Bản dịch

I don't want the room vĩ đại be cleaned right now.

Tôi không thích cty dọn chống tức thì bây giờ.

I don't want the room vĩ đại be cleaned right now.

Tôi không thích cty dọn chống ngay bây giờ.

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "right now" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

I don't want the room vĩ đại be cleaned right now.

Xem thêm: black magic là gì

Tôi không thích cty dọn chống tức thì lúc này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "right now" vô một câu

Matt says that stuff lượt thích this happens and right now it's happening vĩ đại him.

But it has a long history of evolution through which it came into the shape it is in right now.

Because right now that's all he cares about.

Xem thêm: primary color là gì

It's not just one kind of rock that's connecting right now the palette is varied.

We just got new mixes, we're just kind of going through the top eight songs we have right now, and getting the mix done properly.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "right now" vô giờ Việt