scribe là gì

/skraib/

Thông dụng

Danh từ

Người chép thuê
Người sao chép bạn dạng thảo
(kinh thánh) người Do thái lưu giữ công văn giấy tờ tờ; học tập fake tôn giáo chuyên nghiệp nghiệp
(từ cổ,nghĩa cổ) ngôi nhà luật học tập và thần học tập Do thái
Mũi (nhọn đề) kẻ vạch cưa (như) scriber

Ngoại động từ

Kẻ vì thế mũi nhọn

Hình Thái Từ

  • Ved : Scribed
  • Ving: Scribing

Chuyên ngành

Toán & tin

mô tả; điền thêm; tiến công dấu

Kỹ thuật cộng đồng

kẻ đường
khắc
khía
mũi vạch
sao chép

Giải mến EN: To mark a material with a scriber.

Xem thêm: script là gì

Bạn đang xem: scribe là gì

Giải mến VN: Đánh lốt một vật tư vì thế một chiếc khắc ghi.

vạch
vạch dấu
vẽ sơ đồ

Kinh tế

cái cưa cột xương sinh sống (của súc vật)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amanuensis , author , clerk , copier , copyist , editor , journalist , penman , reporter , scrivener , secretary , transcriber , writer