see có nghĩa là gì

/si:/

Thông dụng

Ngoại động kể từ .saw, .seen

Thấy, nhìn thấy, nhìn thấy; coi, để ý, coi xét
seeing is believing
trông thấy thì mới có thể tin
I saw him in the distance
tôi nhìn thấy nó kể từ xa
things seen
những vật tớ hoàn toàn có thể bắt gặp, những vật ví dụ, những vật đem thật
to see things
có ảo giác
worth seeing
đáng chú ý
Xem, hiểu (trang báo chí)
I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday
tôi coi báo thấy phát biểu một vệ tinh anh Liên-xô lại được phóng nhập hành trình hôm qua
Hiểu rõ rệt, nhận ra
I cannot see the point
tôi ko thể nắm vững điểm đó
I bởi not see the advantage of doing it
tôi không hiểu biết thực hiện như thế thì ưu thế nào
you see
như anh chắc chắn cũng hiểu rõ
I see
tôi hiểu rồi
as far I can see
như tôi nỗ lực rất là nhằm hiểu
Trải qua loa, trải đời, tiếp tục qua
he has seen two regimes
anh ấy tiếp tục sinh sống qua loa nhì chế độ
he will never see 50 again
anh tớ tiếp tục vượt lên 50
to see life
từng trải cuộc sống thường ngày, lão đời
to have seen service
có tay nghề, trải đời (người); tiếp tục hao mòn, tiếp tục người sử dụng nhiều (vật)
Gặp, thăm; cho tới căn vặn chủ kiến (bác sĩ, trạng sư...); tiếp
he refused đồ sộ see me
anh ấy kể từ chối ko tiếp tôi
can I see you on business?
tôi hoàn toàn có thể bắt gặp anh nhằm bàn chuyện thực hiện ăn không?
you had better see a lawyer
anh nên cho tới bắt gặp trạng sư, anh nên cho tới căn vặn chủ kiến luật sư
Tưởng tượng, mường tượng
I cannot see myself submitting such an injustice
tôi ko thể tưởng tượng rằng bản thân lại Chịu một sự bất công như thế
Chịu, quá nhận, bởi lòng
we bởi not see being made use of
chúng tôi ko Chịu nhằm người tớ tận dụng bọn chúng tôi
Tiễn, đưa
to see somebody home
đưa ai về nhà
Giúp đỡ
to see someone through difficulty
giúp ai vượt lên khó khăn khăn
Quan niệm, mang đến là
I see life differntly now
bây giờ tôi ý niệm cuộc sống là không giống rồi
to see good đồ sộ bởi something
cho là cần thiết (nên) thực hiện một việc gì
not see any point of
không bắt gặp bất kể thuận lợi gì của việc__
Chăm lo ngại, toan tính, đảm đương, phụ trách cứ, bảo đảm
to see đồ sộ one's business
chăm lo ngại cho tới việc làm của mình
to see đồ sộ it that...
lo liệu khiến cho...
Điều tra, phân tích, kiểm tra, kỹ lưỡng
we must see into it
chúng tớ nên chuồn thâm thúy vào việc ấy
Suy nghĩ về, coi lại
let mạ see
để tôi tâm lý coi tiếp tục, nhằm tôi coi đã
wait and see
Đợi nhưng mà xem
(đánh bài) vướng, cân
Cứ đứng nhìn, nhìn thấy nhưng mà nhằm mặc
to see somebody struggle with difficulties
thấy ai vật lộn với trở ngại nhưng mà cứ đứng nhìn

Cấu trúc từ

to see about
tìm lần, khảo sát, coi lại
Chăm nom, săn bắn sóc, toan tính, đảm đương (việc gì)
to see after
chăm nom, săn bắn sóc, nhằm ý tới
to see into
điều tra, phân tích, kiểm tra kỹ lưỡng
Hiểu rõ rệt được, thấy rõ rệt được thực chất (của yếu tố gì)
to see off
tiễn (ai...)
to see somebody off at the station
ra ga tiễn đưa ai
to see out
hoàn trở nên, triển khai cho tới nằm trong, thực hiện cho tới cùng
Sự cho tới nằm trong, coi cho tới không còn (một vở kịch...)
Tiễn (ai) đi ra tận cửa
to see through
nhìn thấy, thấy rõ rệt thực chất (sự việc...)
Thực hiện nay cho tới nằm trong, thực hiện cho tới cùng
Giúp ai vượt lên được (khó khăn...)
to see the back of somebody
trông ai cút ngoài mang đến rảnh mắt
to see through brick wall
Sắc sảo, lanh lợi xuất chúng
to see something done
giám sát sự thực hành loại gì
I'll see about
Tôi tiếp tục phụ trách cứ (bảo đảm) việc ấy
Tôi tiếp tục xem xét lại yếu tố ấy
seeing that
xét thấy rằng
seeing that no other course is open đồ sộ us…
xét thấy rằng không tồn tại con phố nào là không giống mang đến tất cả chúng ta...

Danh từ

Toà giám mục
the Holy See; the See of Rome
Toà thánh
Chức giám mục; quyền giám mục

hình thái từ

  • past : saw
  • PP : seen

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
beam , be apprised of , behold , catch a glimpse of , catch sight of , clock * , contemplate , descry , detect , discern , distinguish , espy , examine , eye , flash , gape , gawk , gaze , get a load of , glare , glimpse , heed , identify , inspect , lúc lắc eyes on , look , look at , make out , mark , mind , note , notice , observe , pay attention đồ sộ , peek , peep , peer , peg * , penetrate , pierce , recognize , regard , remark , scan , scope , scrutinize , sight , spot , spy , stare , survey , take notice , view , watch , witness , appraise , ascertain , catch , catch on , conceive , determine , discover , envisage , envision , experience , fancy , fathom , feature , feel , find out , follow , get , get the drift , get the hố of , grasp , have , hear , imagine , investigate , know , learn , perceive , ponder , realize , study , suffer , sustain , take in , think , tumble , undergo , understand , unearth , visualize , weigh , associate with , attend , bear company , Hotline , come by , come over , conduct , consort with , date , direct , drop by , drop in , encounter , escort , go out with , go with , keep company with , lead , look up , meet , pilot , pop in , receive , route , lập cập into , shepherd , show , speak đồ sộ , steer , stop by , stop in , take out , usher , visit , walk , anticipate , divine , foresee , foretell , picture , vision , fantasize , image , accept , apprehend , compass , comprehend , read , sense , take , trương mục , consider , deem , esteem , reckon , foreknow , go through , taste , go out , look in , lập cập in , stop , accompany , interview , look after

Từ trái ngược nghĩa