shirt đọc tiếng anh là gì

shirt

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: shirt đọc tiếng anh là gì

UK/ʃɜːt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ʃɝːt/

  • /ʃ/ as in she
  • /ɜː/ as in bird
  • /t/ as in town
  • /ʃ/ as in she
  • /ɝː/ as in bird
  • /t/ as in town