skirt đọc tiếng anh là gì

skirt

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: skirt đọc tiếng anh là gì

UK/skɜːt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/skɝːt/

  • /s/ as in say
  • /k/ as in cat
  • /ɜː/ as in bird
  • /t/ as in town
  • /s/ as in say
  • /k/ as in cat
  • /ɝː/ as in bird
  • /t/ as in town