stitches là gì

stitch noun (THREAD)

 

Tanja Luther/GettyImages

cast on a stitch Cast on (= make the first row on the needle) 50 stitches using pink wool.

Bạn đang xem: stitches là gì

cast off a stitch Cast off the first four stitches (= take them off the needle and finish the edge).

drop a stitch If you drop a stitch (= lose a loop of wool from the needle), there's usually someone around who can help you.

 

fstop123/iStock/Getty Image Plus/GettyImages

 

bgwalker/E+/GettyImages

Xem thêm: bulletproof là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể dò thám những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

stitch noun (PAIN)

get a stitch I got a stitch after running for the bus.

Xem thêm: bloody là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Các trở nên ngữ

be stitched onto This button needs to tướng be stitched back onto my shirt.

stitch something together Stitch the pieces together along the fold.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Các cụm động từ

(Định nghĩa của stitch kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)