these đọc tiếng anh là gì

these

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: these đọc tiếng anh là gì

UK/ðiːz/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ðiːz/

  • /ð/ as in this
  • // as in sheep
  • /z/ as in zoo
  • /ð/ as in this
  • // as in sheep
  • /z/ as in zoo