Đoạn Hồn Tháp

Đoạn Hồn Tháp

I. Quy Tắc

• Đoạn Hồn Tháp có nhiều tầng, mỗi tầng có 30 ải, mỗi 5 ải có 1 rương thưởng

• Điều kiện vượt mỗi ải khác nhau, cần đồng thời đạt điều kiện mới qua ải

• Vượt mỗi tầng sẽ nhận buff thuộc tính toàn đội

• Mỗi ngày được cài lại thách đấu 1 lần, lượt cài lại không cộng dồn

• Vượt tầng này, lối vào thách đấu tầng sau sẽ mở vào 0h mỗi thứ 2. Nếu chưa vượt tầng này, lỗi vào sẽ không mở vào thứ 2

• Vào tầng sau sẽ không thể quay lại tầng trước. Mỗi tuần chỉ được thách đấu 30 ải của tầng bất kỳ

• 23:55 - 0:00 mỗi chủ nhật cài lại hệ thống. Không thể khiêu chiến đoạn hồn tháp trong thời gian này.

​II. Phần Thưởng

• Khiêu chiến Đoạn Hồn tháp sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp Tĩnh Tu

Game SG140