Tĩnh Tu

Tĩnh Tu

• Tĩnh Tu chia thành Ý Chí và Ngộ Đạo, Đoạn Hồn Tháp mở đến tầng nhất đính sẽ mở ngộ đạo

• Phẩm chất hiệp khách và cấp độ ảnh hưởng đến giới hạn Tĩnh Tu, Ý Chí tăng thuộc tính tĩnh tu, Ngộ Đạo tăng % thuộc tính tĩnh tu

• Mỗi lần tĩnh tu đều cho ngẫu nhiên cho các thuộc tính một giá trị tăng giảm, thay đổi sẽ tăng giảm vào thuộc tính gốc.

• Tỷ lệ giá trị tăng giảm tĩnh tu mỗi thuộc tính là như nhau, càng gần giá trị tối đa càng khó tăng. Sau khi khóa thuộc tính, tĩnh tu chỉ tăng không giảm

• Tái sinh hiệp khách, đạo cụ tĩnh tu sẽ trả lại theo tỷ lệ nhất định.

Game SG140